بازسازی چنگ باستانی تمدن ایلام

اهدای چنگ بازسازی شده تمدن تاریخی ایلام (نارسینا) به نشانه نماد صلح به ریاست جهانی ایکوم در مراسم یکصدمین سالگرد راه اندازی موزه ملی ایران از طرف تاریخ و فرهنگ ایران با شعار انتشار صلح در جهان

IMG_5686