7-7-1395-poster

ساز آواها و بناهای تاریخی کوک شد( اجرای کاخ موزه نیاوران | بزرگداشت روز شمس)

«تور لالایی مادرانه نوای صلح» با همکاری موزه ملی ایران، کاخ موزه نیاوران و ۱۳ منطقه تاریخی در سراسر ایران از تاریخ ۶ مهر ماه ۱۳۹۵ مصادف با روز جهانی گردشگری آغاز خواهد شد.

دبیر دبیرخانه نوای صلح ایکوم ایران در تشریح راهبرد مفهومی این تور اعلام کرد: هارمونی و نظم شالوده هنر را تشکیل می دهند، وجوه مشترکی که ماهیت هنرهای گوناگون را به یکدیگر پیوند می زنند و درک آنها در تعامل با یکدیگر را میسر می سازند. از این منظر، هر یک از فرمهای هندسی بناهای تاریخی را می¬توان به منزله قطعه یا نوایی موسیقایی برشمرد و از این همپوشانی ماهوی برای خلق مفاهیم جدید بهره برد. مطالعه بیشتر

6-7-1395-poster-jpg

ساز آواها و بناهای تاریخی کوک شد (اجرای موزه ملی | روز جهانی گردشگری)

«تور لالایی مادرانه نوای صلح» با همکاری موزه ملی ایران، کاخ موزه نیاوران و ۱۳ منطقه تاریخی در سراسر ایران از تاریخ ۶ مهر ماه ۱۳۹۵ مصادف با روز جهانی گردشگری آغاز خواهد شد.

دبیر دبیرخانه نوای صلح ایکوم ایران در تشریح راهبرد مفهومی این تور اعلام کرد: هارمونی و نظم شالوده هنر را تشکیل می دهند، وجوه مشترکی که ماهیت هنرهای گوناگون را به یکدیگر پیوند می زنند و درک آنها در تعامل با یکدیگر را میسر می سازند. از این منظر، هر یک از فرمهای هندسی بناهای تاریخی را می¬توان به منزله قطعه یا نوایی موسیقایی برشمرد و از این همپوشانی ماهوی برای خلق مفاهیم جدید بهره برد. مطالعه بیشتر